Jeugdparticipatie

Participatie (maatschappelijke deelname) is een middel voor jongeren om invloed uit te uitoefenen op de eigen leefsituatie en toekomstperspectief. Actieve betrokkenheid bij hun leefomgeving draagt bij aan een goed leefklimaat voor de hele bevolking van een wijk, buurt of gemeente. Participatie geeft ook invulling aan prestatieveld 1 van de WMO: goed burgerschap.
Er zijn veel jeugdigen die de mogelijkheid van maatschappelijk deelname herkennen en erkennen en gebruikmaken van de mogelijkheden die er zijn, zoals op school, in het buurthuis, het jongerencentrum, bij de sportclub of scouting. Er zijn ook jeugdigen voor wie een steuntje in de rug gewenst is om actief deel te nemen.

Goede voorwaarden hiervoor moeten aanwezig zijn. Het gemeentelijk jeugdbeleid speelt hierbij een belangrijke rol; herkennen jongeren zich in het beleid wat gevoerd wordt en stelt de gemeente genoeg eisen aan zichzelf en binnen het maatschappelijk veld om deelname van jongeren te waarborgen?

In de afgelopen jaren zijn er veel projecten uitgevoerd en zijn diverse werkvormen ontwikkeld op gebied van participatie. Dit gebeurde vaak met aanvullende middelen, maar implementatie en voortgang zijn niet alleen afhankelijk hiervan.

Zowel op projectbasis als met reguliere middelen zijn er volgens Jeugd-Punt op drie niveaus de volgende mogelijkheden: